Adatkezelési tájékoztató

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név/ cégnév: Carboferr Zrt.
Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15.
Adószám: 23349715-2-13
Weboldal megnevezése, címe: www.carboferr.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: carboferr.hu/adatvedelem.html

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név/ cégnév: Carboferr Zrt.
Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15.
E-mail: info@carboferr.eu
Telefon: +36 1 700 1438

Az adatkezelő magára nézve teljes mértékben kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát, illetve az általános adatvédelmi rendeletről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltakat.

Jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatok védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelembe véve a 2011. évi CXII. törvény tartalmát, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az adatok kezelője a www.carboferr.hu weboldalt üzemeltető Carboferr Zrt. Az Adatkezelő a weboldal működtetése során a weboldalon megadott, illetve az ott megadott e-mail címre küldött személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) adatokat használja abból a célból, hogy a látogatók részére megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Fogalommeghatározások:

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó:

SalesNet Média Kft.

Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.

Adószám: 24082644-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 989642

E-mail: marketing@salesnet.hu

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • felhasználó: az az érintett természetes vagy jogi személy, aki a Weboldalon végzett tevékenysége során bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosíthatóvá válik az Acélpartner Kft. által;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallás vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
 • bűnügyi személyes adat;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • cookie (süti): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;
 • direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek) részére;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának előzetes, önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • IP-cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP / IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé, minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP-címmel, amelyen keresztül beazonosítható;
 • természetes személy azonosító adatai: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;
 • üzletszerzési lista: a reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista;
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: NAIH, akinek a jogállását és feladatait az Infotv. 38. §-a határozza meg (a továbbiakban: a Hatóság).

Az adatkezelés irányelvei:

Jelen Tájékoztató 2018. október 03. napján lép hatályba és annak visszavonásáig marad hatályban.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a Carboferr Zrt. csak jelen elvek alapján gyűjt személyes adatokat és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

A személyes adatok kezelésének célja csak szükséges mértékű, és releváns lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. a pontatlan, valóságtól eltérő személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolása csak olyan formában történhet, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

A személyes adatok kezelését megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával kell biztosítani, ide tartozik a személyes adatok megfelelő biztonsága, illetve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésétől, véletlen elvesztésétől, megsemmisítésétől, vagy károsodástól is védve legyenek.

A Carboferr Zrt. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá, hogy a személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen elérhető.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

A Carboferr Zrt. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy arról az e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben a megrendelő nem a saját személyes adatait adja meg a Weboldalon, úgy köteles erről az érintett hozzájárulását beszerezni.

Adatkezelési információk:

Az adatkezelésben érintettek azok a természetes személyek vagy cégek, akik a Weboldalon kapcsolatfelvétel céljából személyes adatokat szolgáltatnak a Weboldal üzemeltetőinek részére.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, célja, hogy az adatkezelő a Weboldal működtetése során megfelelő szolgáltatást nyújthasson a látogatók számára.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőt személyes adatainak módosítására vagy törlésére és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett személy bármikor visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti az addig az időpontig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető a fentebb megadott elérhetőségeink bármelyikén.

Weboldalon megvalósuló kapcsolatfelvétel/ adatkezelés:

Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés: Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Remarketing: Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k használatával valósul meg. A cookie-k a tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok. Az adatkezelés időtartama az adott cookie-k áttárolási időtartamától függ.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről a Felhasználónak.

Az Adatkezelőnek teljesítenie kell a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit. Az adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet, amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve ha a tájékoztatást a törvény kizárja.

A kért személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a kapcsolattartás miatt, szállítási címre csak megrendelés esetén van szükség.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását, csak a weboldalon található, erre szolgáló checkbox kipipálásával teheti meg.

Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozó megnevezése: Carboferr Zrt.
Elérhetőségei:
Telefonszám: +36 1 700 1438
E-mail: info@carboderr.eu
Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15.

Szállítással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységek:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, ennek során a vevő nevét, címét és telefonszámát az áru kiszállítását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli azt.

A Weboldalon használt Cookie-k főbb jellemzői:

 • Google Adwords: Az oldal látogatójának Cookie- azonosítója hozzáadódik a remarketing listához ( NID, SID cookie-k ). Az ilyen cookie-kat a Google arra használja, hogy megjegyezze a Felhasználó legutóbbi kereséseit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásokat. Ez arra szolgál, hogy kiválaszthassa a hirdetéseket az alapján, hogy mi az ami releváns lehet az adott Felhasználó számára, illetve kiszűrje azokat amiket már megtekintett a Felhasználó.
 • Google Analytics cookie-k: Az Analytics a Google elemző eszköze, ami abban segít, hogy pontosabb képet kapjanak a látogatók tevékenységeiről. A cookie-k információkat gyűjtenek és jelentéseket készítenek a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg pl a Google keresésben és szerte az interneten.

Az adatkezelésben érintettek a weboldal Felhasználói/Látogatói.

Az adatkezelés célja a többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja az Felhasználó hozzájárulása, kivéve abban az esetben ha a cookie-k használatára a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Beállítások menüpontban törölje a böngészőiből a cookie-kat.

Ezen adatok tárolásának módja csak elektronikus úton történik.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Felhasználó a megadott elérhetőségeink bármelyikén tájékoztatást kérhet arról, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Kérelmére, legfeljebb 3 napon belül áll módunkban tájékoztatást küldeni az Ön által megadott e-mail címre.

A Felhasználó kérelmezheti a megadott adatainak módosítását, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Kérelmére, legfeljebb 3 napon belül áll módunkban tájékoztatást küldeni az Ön által megadott e-mail címre.

A Felhasználó kérheti a megadott adatainak törlését. Kérelmére, legfeljebb 3 napon belül áll módunkban tájékoztatást küldeni az Ön által megadott e-mail címre.

A Felhasználó kérheti megadott adatainak zárolását, ilyen esetben a zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Kérelmére, legfeljebb 3 napon belül áll módunkban tájékoztatást küldeni az Ön által megadott e-mail címre.

A Felhasználó tiltakozhat az adatkezelés ellen, ilyen esetben a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk és erről a döntésről a Felhasználót e-mail-ben értesítjük.

Ha a Felhasználó bármilyen jogellenes adatkezelést tapasztal, kérjük értesítsen minket a megadott elérhetőségeink valamelyikén, hogy rövid időn belül helyreállíthassuk a jogszerű állapotot.

Amennyiben a Felhasználó megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, jogában áll értesíteni a hatóságot.

Adatkezelési tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóban módosítást hajtson végre, amíg az nem érinti az adatkezelés célját és jogalapját. A Weboldal módosítás hatálybalépését követő használattal elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatónkat.

Az Adatkezelőnek tájékoztatnia kell a Felhasználót, amennyiben a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni.

 • személyes adatok tárolásának időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében arról, hogy a Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adatok módosítását, törlését, kezelésének korlátozását, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását.
 • hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, mivel az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül a Felhasználónak hozzá is kell járulnia.

Jelen dokumentum a weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban Infotv.) alapján.